Pallet đố khuyết

//Pallet đố khuyết
  • Pallet 4 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa ( còn gọi là Pallet gù) (Block Pallet) có những đặc điểm sau: - Xe nâng có thể nâng được 4 chiều của 1 Pallet - Kích thước: 850x1200x1000 - Gỗ tràm, gỗ thông, ván ép - Gỗ mỗi 100% - được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng, cấp giấy chúng nhận
  • Pallet 2 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa( còn gọi là Pallet đố ) (Stringer Pallet) có những đặc điểm sau đây: - Xe nâng chỉ nâng được 2 chiều - Gỗ tràm, Gỗ thông, Ván ép… - Gỗ mối 100% - Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng, cấp giấy chứng nhận. - Dùng để xuất khẩu và kê kho
  • Pallet đố khuyết tại Đồng Nai Biên Hòa có những đặc điểm sau: - Kích thước: 900x1200x1200 - Dùng cho xuất khẩu và kê kho - Gỗ tràm, gỗ thông vv - Gỗ mối 100 % - Bào 4 mặt – nhẵn, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm