Pallet gỗ tràm

//Pallet gỗ tràm
  • Pallet gỗ tràm tại Đồng Nai Biên Hòa được sản xuất bởi công ty Pallet gỗ Minh Tiếp có những đặc điểm sau: - Gỗ tràm mối 100% - Kích thước khác nhau tùy theo đơn hàng - Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng - Được xử lý nhiệt - Cấp giấy chứng nhận
  • Pallet 4 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa ( còn gọi là Pallet gù) (Block Pallet) có những đặc điểm sau: - Xe nâng có thể nâng được 4 chiều của 1 Pallet - Kích thước: 850x1200x1000 - Gỗ tràm, gỗ thông, ván ép - Gỗ mỗi 100% - được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng, cấp giấy chúng nhận
  • Pallet 2 hướng tại Đồng Nai Biên Hòa( còn gọi là Pallet đố ) (Stringer Pallet) có những đặc điểm sau đây: - Xe nâng chỉ nâng được 2 chiều - Gỗ tràm, Gỗ thông, Ván ép… - Gỗ mối 100% - Được bào nhẵn 4 mặt, không phe lẹm - Sử dụng đinh xoắn 5cm - Được xử lý hun trùng, cấp giấy chứng nhận. - Dùng để xuất khẩu và kê kho